ІСПРО » Підсистеми ІСПРО

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

    • Ведення всіх участків бухгалтерського обліку
    • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
    • Мультивалютний облік
    • Синтетичний та аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтях витрат, номенклатурі запасів та послуг, угодах, довільна аналітика
    • Формування проводок по первинним документам по різним планам рахунків
    • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об’єктів аналитичного обліку
    • Внутрішня та зовнішня бухгалтерська звітність.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

    • Ведення договорів довільної форми
    • Календарне планування операцій за договорами
    • Ведення довільної кількості специфікацій до договорів
    • Аналіз розрахунків за договорами в цілому та по кожній операції окремо
    • Кількісний та сумовий контроль розрахунків за договорами
    • Розрахунок штрафних санкцій
    • Підготовка рахунків та замовленнь на підставі договорів

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

    • Підготовка банківських та касових документів
    • Ведення журналів виписок банку та касових книг
    • Формування авансових звітів та ведення журналу обліку розрахунків з підзвітними особами
    • Ведення картотеки депонентів
    • Облік виплат зарплані за платіжними відомостями
    • Імпорт-експорт даних через системи «Клієнт-Банк»
    • Рознесення платежів (надходжннь) по рахунках та договорах
    • Формування звітності по залишках та руху грошових коштів

ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

    • Оперативний контроль взаєморозрахунків
    • Підготовка обігових відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості
    • Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами
    • Аналіз товарообігу по платниках та вантажоотримувачах
    • Формировання вимог на погашення дебіторської заборгованості
    • Проведення взаєморозрахунків

КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ

    • Облік запасів по партіях та довільних характеристиках (атрібутах)
    • Облік товарних запасів на базі технології штрихового кодування
    • Партіонна та гатункова моделі обліку товарів
    • Контроль термінів придатності та норм запасу
    • Облік споживчих характеристик товару (гатунок, колір, розмір та інші)
    • Облік запасів, прийнятих та переданих на консігнацію та відповідальне зберігання
    • Облік давальницької сировини
    • Оцінка запасів за методами згідно ПБУ. Вибір методу запасів оцінки як у цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання
    • Облік запасів в альтернативних цінах в иноземній валюті
    • Інвентаризація та переоцінка запасів
    • Комплектування та розкомплектування товарів
    • Облік материалів та МБП
    • Калькуляція закупельної собівартості з врахуванням різних витрат та мита.
    • Звіти по надходженню, переміщенню та вибуттю запасів в різних аспектах

КЕРУВАННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА ПРОДАЖАМИ

    • Облік договорів з постачальниками та покупцями
    • Реєстрація та контроль виконання замовленнь постчальникам та від покупців
    • Резервування запасів за замовленнями, рахунками та виписаними накладними
    • Ведення журналу замовленнь кліентів на готову продукцію
    • Контроль графіку відвантаженнь готової продукції
    • Підготування та контроль відвантажувальних накладних
    • Налаштування довільних програм розрахунку данних відвантажувальних документів
    • Контроль термінів сплат та відвантаженнь
    • Підтримка необмеженої кількості прейскурантів, в т.ч. персональних
    • Автоматичниий розрахунок знижок/націнок
    • Облік якісних характеристик запасів
    • Облік зворотньої тари
    • Облік рахунків на отримання та сплату
    • Облік розрахунків з постачальниками, покупцями, консігнаторами, консігнантами та давальцями
    • Облік поверненнь від покупаців та поверненнь товару постачальникам
    • Приймання товару на консігнацію та відповідальне зберінання
    • Облік бартерних та митних операцій
    • Торгівля за передоплатою та в кредит
    • Аналіз продажів та закупівель в різних аспектах

ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

    • Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів
    • Ведення операційно-трудових нормативів
    • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію та напівфабрикати.
    • Побудова схем застосовності матеріалів (вузлів, деталей)
    • Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

    • Розрахунок плану виробництва
    • Планировання серійного та позамовного виробництва
    • Розрахунок потреби в виробничіх потужностях
    • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
    • Розрахунок дефіциту матеріалов та формування замовленнь постачальникам
    • Формування лимітно-забірних карт та контроль відпуску матеріалів за ними
    • Розрахунок план-графіку виробництва та робочого розкладу

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

    • Облік відпуску матеріалів на виробицтві
    • Облік випуску готової продукції
    • Облік виробничого браку та відходів
    • Формуровання актів заміни матеріалів
    • Розрахунок звіту виробництва за обраний термін
    • Розрахунок нормативних витрат материалів та формування актів списання
    • Інвентаризація незавершеного виробництва
    • Облік витрат матеріалів по об’єктам витрат
    • Облік якісних характеристик сировини та матеріалів
    • Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ ТА СОБІВАРТОСТІ

    • Оперативний розрахунок планової собівартості продукції
    • Калькуляція фактичних витрат та собівартості за видами продукції, групами продукції, виробничими замовленнями
    • Ведення відомостей довільних баз розподілення витрат
    • Підтримка відомостей калькуляції довільної форми
    • Налаштування довільної програми розрахунку витрат за статтями калькуляції
    • Ведення архиву відомостей калькуляції та значеннь баз розподілення витрат

УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

    • Ведення картотеки автотранспорту
    • Прийом заявок на виконання автотранспортної роботи
    • Формування оперативного плану перевізеннь
    • Виписка подорожніх листів
    • Облік расхода ПЗМ
    • Облік роботи водіїв
    • Облік стану шин та акумуляторів

оБЛІК КАДРІВ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ

    • Ведення картотеки співробітників
    • Підготовка наказів по персоналу
    • Ведення штатного розкладу
    • Підтримка широкого спектру нарахуваннь та утриманнь по заработній платні (в т.ч. індивідуальних та бригадних нарядів)
    • Розрахунок різних доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги, дівидендів та ін.
    • Підтримка подобового та сумованого обліку робочго часу.
    • Розрахунок відпускових та виплат по лікарняним.
    • Формування платіжных відомостей та списків на перечислення. Зв’язок із підсистемою обліку грошових коштів.
    • Формировання та розрахунок документів довільного вигляду.
    • Розрахунок податків та підготовка звітів до ДПС та ПФУ.
    • Формування форми 1 ДФ
    • Перерахунок прибуткового податку
    • Персонифікація

ОБЛІК МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

    • Облік основних засобів, нематеріальних активів та МБП в експлуатації
    • Підтримка карток кількісного обліку, часткове переміщення та списання ОС
    • Розрахунок амортизації основних засобів за довольними методиками
    • Переоцінка та інвентаризація основних засобів

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

    • Структурний аналіз руху грошових коштів по статтях доходів/витрат
    • Формування платіжного календаря
    • Структурний аналіз закупівель та продажів

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

    • Формування довільних бюджетів та контроль їх виконання
    • Формування та виконання кошторисів та планів ассигнуваннь

ОСВІТА

    • Ведення особистих справ студентів
    • Формування наказів по студентах, в т.ч. про перевод на наступний курс/навчальний період.
    • Ведення документообігу по студенту від вступу до закінчення навчального закладу (в тому числі, відрахування, восстановлення, академічні відпустки, розрахунки);
    • Розрахунки стипендій, інших нарахуваннь, сплаты за гуртожиток;
    • Формування графіку екзаменаційної сессії;
    • Формування екзаменаційних відомостей;
    • Розрахунок середнього балу
    • Призначення та розрахунок стипендії на основі середнього балу;
    • Формування різної звітності
    • Облік даних об учнях, відвідуючих дошкільні, шкільні та позашкільні освітні навчальні заклади, ведення особистих справ учнів.
    • Ведення табелю відвідування навчального закладу
    • Розрахунки по сплаті за відвідування навчального закладу;
    • Формування рахунків на сплату за відвідування навчального закладу.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

    • Розрахунок податків по будь-яким алгорітмам
    • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (сплати) та занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
    • Облік валових доходів та валових витрат

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

    • Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів
    • Планування та ведення історії контактів компанії з клієнтом
    • Планування робіт
    • Постановки завданнь співробітникам
    • Контроль виконання дорученнь
    • Отримання звітів щодо ефективності роботи з клієнтами
    • Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта
    • Керування Call-центром

ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

    • Ведення реєстру будинків та квартир
    • Облік мешканців
    • Облік особистих рахунків квартир (договорів)
    • Щомісячне виставлення квитанцій на сплату комунальних послуг, в т.ч. відправка рахунку за комунальні послуги на електронні адреси власників особистого рахунку
    • Відправка нагадуваннь на електронні адреси власників особистого рахунку про необхідність надання показників по лічильниках
    • Облік показників лічильників
    • Облік сплати за послуги